Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że już do połowy miesiąca będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. fot. Ministerstwo Rolnictwa
Pomoc

Rolnicy prowadzący chód lub hodowlę ryb słodkowodnych otrzymają pomoc finansową

Marcin Pniewski 2018-09-03 12:39:45 Komentarzy:
Dobra wiadomość dla rolników prowadzących chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, których dotknęła susza lub powódź. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że już do połowy miesiąca będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. 

Ile wyniesie stawka pomocy? 

Nabór wniosków rozpocznie się już 14 września i potrwa do 28 września br. Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Gdzie należy składać wnioski? 

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy - informuje Ministerstwo Rolnictwa - podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej. Formularz wniosku o udzielenie będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. na stronie www.arimr.gov.pl.

Czy to będzie pomoc bezzwrotna? 

Pomoc będzie udzielana w ramach tzw. pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa